นายธีร์ ภวังคนันท์

ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ.


นางกรแก้ว ถนอมกลาง

รองผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ.


นางสาวจีระวรรณ ปักกัดตัง

รองผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ.


นางสายพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

รองผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ.


นางสุภัตรา ชะเอม

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและวิทยบริการ


นางสาวประภาพร บุนนาค

เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ.


นางสาวศิริวิมนต์ บุญอยู่

เจ้าหน้าที่ ฉก.ชน.สพฐ.


นายสุรัก ศีลอวยพร

เจ้าหน้าที่ ฉก.ชน.สพฐ.


นายณฐนันทน์ ตันติกำธร

เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ.


ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรินทร์ธร เกิดผล

เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ.


นางกรแก้ว ถนอมกลาง

ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม


นางชิตสุดา หงษ์ภักดี

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางสาวเบญจรัตน์ แก้วระหงษ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ.


นายกฤตภาส จิระรัตน์พิศาล

เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ.


นางสาวทัญกร ศรีทอง

เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ.


นางสายพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน


นางสาวจันทร์สุดา แซ่ลี้

เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ.


นายตฤณ เจนหนองแวง

เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ.


นางสาวอนุกูล มโนชัย

เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ.


ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก


นายเดชา ห้องแซง

เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ.


นางสาวจีระวรรณ ปักกัดตัง

เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ.


นายถนอมศักดิ์ คล้ายเผ่าพงษ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ.


นางสาวพรนัชชา สาระ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ.


นายธนกร มงคลเจริญ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ.


นางสาววสุอรรณ กัลปาลี

เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ.

บุคลากร : บุคลากรศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เผยแพร่โดย : View : 3813

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 34.204.176.189
Online อยู่ : 2
วันนี้ 3
เมื่อวานนี้ 15
เดือนนี้ 186
ปีนี้ 186
รวมทั้งหมด 186
Record: 47 (11.09.2019)
( Counter 16-09-2019 )