• การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติด id="10"/>การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติด
10

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.ชน.สพฐ.)

OBEC Student Protection Task Force Center (OBEC SPTFC)

ความเป็นมา

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ได้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                   (ฉก.ชน.สพป./สพม.) ทั่วประเทศ จำนวน 226 ศูนย์ เพื่อการปฏิบัติงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้ได้รับโอกาสจากระบบการศึกษาอย่างเต็มที่และมีคุณภาพ

1. หลักการ

          ด้วยสถานการณ์เด็กนักเรียนในสังคมไทย ทั้งการทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรงในโรงเรียน                     การละเมิดทางเพศ เป็นต้น นับวันจะซับซอนทวีความรุนแรงและกระจายตัวมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ                  โดยองค์การหลักได้พยายามทุกวิถีทางที่จะหยุดยั้งและบรรเทาสถานการณ์ มีการออกนโยบายมาตรการ                      และการดำเนินการป้องกันเหตุดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                           มีนักเรียนในความดูแลมากกว่า 8 ล้านคน มีหน่วยงานและบุคลากรกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำเป็นต้องมีหน่วยปฏิบัติ การพิเศษและระบบที่สามารถช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เผชิญปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น ให้ได้รับความช่วยเหลือทันท่วงที มีระบบสารสนเทศที่รองรับการดำเนินการ จึงจำเป็นต้องจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.ชน.สพฐ.) เพื่อดำเนินงานดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อเป็นศูนย์เคลื่อนที่เร็วในการเข้าถึงข้อมูลเมื่อมีกรณีเกี่ยวกับนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนักเรียนถูกล่วงละเมิดทางร่างกายหรือจิตใจ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา

          2.2 เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานในการช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกล่วงละเมิดฯ โดยทำงานเป็นเครือข่าย                     กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          2.3 เพื่อจัดทำสารสนเทศและระบบเฝ้าระวัง คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

3. กลุ่มเป้าหมาย

          เด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือถูกล่วงละเมิดทางร่างกายหรือทางจิตใจ หรือไม่ได้รับ                     ความเป็นธรรมทางการศึกษา

4. ภารกิจของหน่วย

          (ก) ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.ชน.สพฐ.) มีงานในความรับผิดชอบ ดังนี้

               4.1 งานรับเรื่องร้องเรียน/วิเคราะห์ข้อมูล

                    - รับเรื่องร้องเรียนกรณีเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือล่วงละเมิดทางร่างกาย                   หรือทางจิตใจ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา

                   - วิเคราะห์/ประมวลผลข้อมูล ประสานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ฉก.สพป./สพม.) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ

                   - จัดทำสารสนเทศและระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ เช่น จัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนเชิงลึก                    จัดทำข้อมูลการร้องเรียนด้านต่าง ๆ เป็นต้น

- ประสานความร่วมมือและให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือในกรณีที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ฉก.สพป./สพม.) เป็นผู้ดำเนินการ      

4.2 งานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

- ดำเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนกรณีที่ร้องเรียนมาที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.ชน.สพฐ.) หรือกรณีที่เกินกำลังของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา                          (ฉก.ชน.สพป./สพม.)

- ประสานและอำนวยความสะดวกให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการเข้าช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้อยู่ในภาวะที่ปลอดภัย

- ติดตามและประสานงานการช่วยเหลือแบบองค์รวม (Holistic Recovery) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง/เครือข่ายเข้าช่วยเหลือและเยียวยาครบทุกด้านรวมถึงการพัฒนาและดำรงเครือข่าย

(ข) ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (ฉก.ชน.สพป./สพม.) มีงานในความรับผิดชอบ ดังนี้

4.3 งานรับเรื่องร้องเรียน/วิเคราะห์ข้อมูล

- รับเรื่องร้องเรียนกรณีเด็กที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือถูกล่วงละเมิดทางร่างกายหรือทางจิตใจ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา

- วิเคราะห์/ประมวลผลข้อมูล ประสานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.ชน.สพฐ.) เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการแล้วแต่กรณี

- จัดทำสารสนเทศและระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ เช่น จัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนเชิงลึกจัดทำฐานข้อมูลการร้องเรียนด้านต่างๆ เป็นต้น ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

- ประสานความร่วมมือและให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเด็กนักเรียน

4.4 งานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน

- ดำเนินการคุ้มครองละช่วยเหลือนักเรียนกรณีที่ร้องเรียนมาที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมัธยมศึกษา (ฉก.ชน.สพป./สพม.) หรือได้รับการประสานจากศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แก.ชน.สพฐ.)

- ประสานและอำนวยความสะดวกให้เครือข่ายในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในการเข้าช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้อยู่ในภาวะที่ปลอดภัย

- ติดตามและประสานงานการช่วยเหลือแบบองค์รวม (Holistic Recovery) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง/เครือข่ายเข้าช่วยเหลือและเยียวยาครบทุกด้านรวมถึงการพัฒนาและดำรงเครือข่ายในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประวัติความเป็นมา เผยแพร่โดย : View : 1624

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 3.88.156.58
Online อยู่ : 1
วันนี้ 2
เมื่อวานนี้ 17
เดือนนี้ 50
ปีนี้ 50
รวมทั้งหมด 50
Record: 17 (20.05.2019)
( Counter 21-05-2019 )